Page 4 - Lugo 2002-2021_NP. Explotación estatística do padrón municipal de habitantes
P. 4

Núcleos ou entidades de poboación
   Os núcleos ou entidades de poboación que se citan obtéñense da actualización dos núcleos e entidades de poboación que os Concellos
   realizan nos seus municipios e que, en cumprimento da lexislación vixente, comunican ao INE polo menos unha vez ao ano.
   A relación de núcleos de poboación contén a relación detallada das entidades e núcleos de poboación existentes a 1 de xaneiro de cada
   municipio, e as súas poboacións referidas a esa data.
   As poboacións foron calculadas a partir das cifras de poboación provenientes das Revisións anuais dos Padróns municipais, que son
   declaradas oficiais polo Goberno a proposta do INE, co informe favorable do Consello de Empadroamento, mediante Real Decreto.
   Hai que sinalar que ata o ano 2002, para algúns municipios o INE non dispuxo dos correspondentes ficheiros padroais, polo que para estes
   non se puido obter a poboación a nivel inferior ao municipal.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9