Page 3 - Lugo 2002-2021_NP. Explotación estatística do padrón municipal de habitantes
P. 3

Indicadores básicos estudados
   Idade media da poboación
   Media aritmética das idades dos individuos que compoñen unha poboación. Tendo en conta que, na actualidade, a poboación activa se
   considera que é a que ten entre os 30 e os 65 anos, que serían os 35 anos laborais, pode considerarse que non é demasiado esperanzador
   que a idade media dunha poboación sexa superior a 50 anos.
               (x + 0.5 ) P               (x + 2.5 ) P
                        por usar grupos quinquenais
            X =      ( , x x+ ) 1 ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ → X =       ( , x x+ ) 5
                 P ( , x x+ ) 1 a anterior fórmula transfórmase  P ( , x x+ ) 5
   Índice de envellecemento
   É relación entre a poboación maior de 64 anos e a poboación menor de 20. Ata hai uns anos  I = P  64  100
   este índice reflexaba a relación entre a poboación maior de 64 anos e a menor de 15, logo  e P onde
                                             
                                             20
   usouse a relación entre a poboación maior de 60 anos e a menor de 20. Na actualidade  I  = Índice de envellecemento
   úsase a relación aquí indicada, que parece representar mellor a realidade social actual. Así o   e
   define o Instituto Galego de Estatística (IGE). Para ter unha poboación dinámica este índice   P  64 = Poboación maior de 60 anos
   non debería ser superior ao 100%.                        P =  Poboación menor de 20 anos
                                            20
   Índice do sobreenvellecemento
   Relación entre a poboación maior de 84 anos e a poboación maior de 64      I  = Índice de sobreenvellecemento
   anos. Tende a considerarse que o valor máis adecuado deste índice debe  P  84  se
                                           
   estar entre o 10% e o 15%: se é menor parece indicar un falecemento  I = se P  100 onde P  84 = Poboación maior de 84 anos
   prematuro xeral da poboación, e se é superior tende a reflexar unha   64    P =  Poboación maior de 64
                                           
   poboación excesivamente envellentada e dependente.                 64

   Índice de recambio da poboación activa
   Relación entre a poboación entre 60 e 64 anos e a poboación entre 20 e 24 anos.
   Mide a capacidade dunha poboación para substituír aos individuos que se van  I = P 20 24  1 0 sendo
                                          −
                                            0
   xubilando.                               rpa P 60 64
                                          −
   Anteriormente este índice definíase como a relación entre a poboación de 16 a 24  I  rpa = Índice de recambio da poboación activa
   anos con respecto á poboación de entre 60 a 64; na actualidade, a aínda que   P = Poboación que ten entre 20 e 24 anos
                                        −
   legalmente se pode traballar a partir dos 16 anos, parece que reflexa mellor as   20 24
                                      
                                        −
   características da sociedade considerar a poboación P20-24 . Non debería ser inferior   P 60 64 =  Poboación que ten entre 60 e 64 anos
   ao 100%.
   Índice de masculinidade
   Relación entre o número de homes e o número de mulleres, multiplicado por 100.       Nº H
   No tramo de fertilidade estándar para as nais (de 20 a 44 anos) prodúcense máis do 98% dos partos. I = m N M  100 sendo
                                                 º
   Se o tramo de fertilidade estándar (de 20 a 44 anos) ten un índice de masculinidade alto e ademais o tramo
   de fertilidade prematura (de 10 a19 anos) ten un índice de masculinidade elevado, o futuro progreso   Nº H: número de homes
                                              
   vexetativo é bastante complicado. A fertilidade tardía (de 45 a 49 anos) ten pouca incidencia no crecemento Nº M: número de mulleres
                                              
   vexetativo.
   O ideal é que estes índices sexan o máis próximos posible a 100 (ou inferiores).

   Indicadores económicos
   IRPF Renda Bruta é a información da renda agregada antes de impostos dos declarantes, sen reducións fiscais e con inclusión da renda
      exenta, para configurar un concepto atemporal e independente da normativa tributaria que resulte de aplicación en cada un dos
      exercicios fiscais. Só se publica para concellos de máis de 1000 habitantes.
   PIB  O PIB per cápita é unha macromagnitude económica que resume o volume de actividade produtiva nun espazo económico
      (concello) nun período de tempo determinado dividido entre o número de habitantes dese espazo económico.
      É o resultado dos procesos de produción de diversos axentes que operan en cada concello (empresas, fogares, administracións
      públicas, etc.) producindo bens e servizos finais.
      O PIB vai depender do emprazamento das unidades produtivas nun concello pero o desenvolvemento da súa actividade pode non
      ter reflexo claro na renda dos fogares .

   Índice de dependencia global                      I  = Índice de dependencia global
   Relación entre os grupos de poboación economicamente          dg
                                      
   dependentes e o grupo de poboación potencialmente  I = P <20 + P >64  100 con  P  20 = Poboación menor de 20 anos
   activa. Unha poboación cun alto índice de dependencia  dg P 20 64   P  64 = Poboación maior de 64 anos
                               −
   global tende a ter un baixo nivel adquisitivo.             P 20 64 =  Poboación que ten entre 20 e 64 anos
                                      
                                        −
   1   2   3   4   5   6   7   8