Page 2 - Lugo 2002-2021_NP. Explotación estatística do padrón municipal de habitantes
P. 2

Recóllese a evolución dos últimos 10 anos, por tramos de idade (grupos quinquenais), faise o desglose polo lugar de nacemento e por Resumo dos elementos —e da
  grandes grupos de idade.                                 súa evolución— que se estuda
  Recóllese a evolución dos indicadores demográficos básicos durante os últimos 10 anos. Número do concello para cada concello.
  Recóllese a evolución da Renda Bruta Media para concellos de máis de 1000 habitantes, o PIB municipal per cápita e o índice de dependencia
  global.
  Recóllese a evolución do número de núcleos de poboación, dos que teñen 3 ou menos habitantes ou 0 habitantes (están despoboados).
                                              Remarcados os grupos quinquenais de
     Información municipal — Análise da poboación (datos a 1 de xaneiro de 2021) — (INE/IGE) idade co maior número de habitantes nese
                                              ano.
  27051        Ribadeo          Indicadores demográficos básicos (% se procede)
                                              Idade media
  G. idade 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Índic. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
                                              Índice de envellecemento
   0 a 4 412 411 405 377 385 369 346 347 339 329 Id medi 46.0 46.1 46.2 46.6 46.6 46.7 47.2 47.4 47.6 48.0
                                              Índice de sobre envellecemento
   5 a 9 438 439 432 441 442 444 442 413 396 383 I envell 155.3 152.0 149.8 152.4 150.3 150.2 154.9 154.0 155.1 159.8 Índice de recambio de poboación activa
  10 a 14 370 378 410 408 428 443 438 449 456 444 I sob en 16.8 17.3 18.0 18.6 18.8 19.4 19.6 19.7 20.8 21.5 IRPF Renda Bruta promedio, PIB municipal
  15 a 19 325 331 342 355 357 361 363 383 409 425 I rec pa 72.3 67.1 62.7 61.3 62.5 58.2 55.0 50.5 52.3 48.0 per cápita
  20 a 24 413 394 363 362 369 367 360 351 362 356 Renda Bruta Media (≥1000 hab), PIB munic. per cápita, Índ. dep. global Índice de dependencia global
                                              En vermello o índice considerado perigoso
  25 a 29 583 507 503 467 464 444 417 392 378 378 IRPF RBM 20 381 20 561 20 967 21 932 22 208 22 588 23 566
                                              ou inadecuado
  30 a 34 764 728 686 641 603 575 536 523 483 457 PIB 17 326 17 118 17 429 18 617
  35 a 39 826 845 871 829 812 800 734 698 672 618 I dep gl 64.5 64.8 65.7 67.2 68.0 68.4 69.2 69.6 70.6 71.3
  40 a 44 808 815 799 824 851 831 858 866 848 840 Dispersión: 108.94 km²→90.61 hab/km². Dispersión: km², cálculo da densidade de
                                              poboación.
  45 a 49 762 791 793 769 790 800 792 774 808 832 Nú Pob 135 135 135 135 135 135 135 135 140 141 Número total de nucleos de poboación, con
  50 a 54 740 728 732 761 728 753 780 780 766 794 ≤3 hab 15 15 16 17 17 17 19 22 27 27 igual ou menos de 3 habitantes, e despo-
  55 a 59 650 670 714 694 730 715 718 731 769 747 =0 hab 7 7 7 7 7 7 9 9 13 15 boados.
  60 a 64 571 587 579 591 590 631 655 695 692 741 2021 ≥85        M
                          80 a 84
  65 a 69 542 538 544 531 545 554 583 574 587 586 75 a 79         H
  70 a 74 462 471 500 541 532 531 513 517 514 535 70 a 74
                          65 a 69
  75 a 79 533 504 485 445 439 425 446 468 496 501 60 a 64           Pirámide de poboación referida ese ano
                          55 a 59
  80 a 84 460 446 423 445 452 447 437 411 368 362 50 a 54
   ≥85 402 411 429 448 455 472 482 482 517 543 Pirámide de poboación (INE) 45 a 49 Nº de concelleiros que ten segundo o pa-
                          40 a 44
   Total 10061 9994 10010 9929 9972 9962 9900 9854 9860 9871 35 a 39      drón do ano indicado
                          30 a 34
       Segundo o lugar de nacemento (INE)  25 a 29                 O número de concelleiros calcúlase así:
     5254 5186 5145 5109 5074 5015 4990 4896 4848 4827 20 a 24        Ata 250 residentes 5 concelleiros
                          15 a 19
  concello                    10 a 14                 De 251 a 1000 — 7
     52.2% 51.9% 51.4% 51.5% 50.9% 50.3% 50.4% 49.7% 49.2% 48.9% Conc.
                          5 a 9                 De 1001 a 2000 — 9
     1752 1735 1740 1729 1731 1745 1732 1743 1752 1752 2019 0 a 4
  provincia                     150 100 50 0  50  100 150 200 De 2001 a 5000 — 11
     17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.5% 17.5% 17.7% 17.8% 17.7% 13          De 5001 a 10000 — 13
     325 335 330 335 339 326 331 353 355 359 Principais nacionalidades (INE) — Homes | Mulleres — 2021 De 10001 a 20000 — 17
  Galicia
     3.2% 3.4% 3.3% 3.4% 3.4% 3.3% 3.3% 3.6% 3.6% 3.6% 2021 Total Españois Estranxeiros Europa UE28 De 20001 a 50000 — 21
                                              De 50001 a 100000 — 25
     2020 2019 2054 2024 2067 2050 2025 2025 2045 2110 9871 4677 5194 4467 4944 210 250 102 92
  España                                         De 100001 en adiante, un concelleiro máis
     20.1% 20.2% 20.5% 20.4% 20.7% 20.6% 20.5% 20.6% 20.7% 21.4% UE27 Alemaña Bulgaria Francia Italia por cada 100000 residentes ou fracción,
     710 719 741 732 761 826 822 837 860 823 92 83 2 3 0 0 1 1 2 6
  Estranx.                                        engadíndose un máis cando o resultado
     7.1% 7.2% 7.4% 7.4% 7.6% 8.3% 8.3% 8.5% 8.7% 8.3% Polonia Portugal Rumanía Europa–UE28 Europa–UE27
   2021  Segundo a idade, de ano en ano (INE) (4 ≥100 anos) 1 3 25 19 58 47    10 9
   Anos 0 1 2  3  4  5 6  7  8  9    Rusia Reino Unido Ucrania África Arxelia Estranxeiros empadroados no concello, con
   0  60 62 67 68 72 70 71 72 77 93  0  2  8 3  0  2  16 15 1 0  desglose por continentes e as principais
                                              nacionalidades. Tamén se fai a desagrega-
   1  80 95 100 81 88 91 93 90 81 70  Marrocos Nixeria Senegal América Arxentina
   2  75 78 67 69 67 85 67 68 66 92  11 13 0 0  1  0  85 136 2 5  ción por sexo.
   3  93 74 98 89 103 107 116 116 141 138 Bolivia Brasil Colombia Cuba Chile
   4  167 155 165 184 169 184 170 152 162 164 Os datos anteriores ao 2002 son escasamente significativos: só continentes. 1 1 25 34 14 20 10 10 0 5
   5  156 139 162 172 165 139 167 158 137 146 Ecuador Paraguai Perú R Dominicana Uruguai
   6  162 137 145 142 155 120 131 99 125 111 1 0 3 14 1 3 8 7 1 3
   7  117 111 112 94 101 98 112 103 100 88 Venezuela Asia China Pakistán Oceanía/Apátr
   8  89 60 58 71 84 80 82 67 55 68  12 17 7 7  5  3  2  0 0  0
   9  44 34 32 35 17 11 6  5 0  3
    Índice de masculinidade (nºH/nºM en %) por tramos de idade
  20 a 29 100.81 104.31 107.67 107.25 103.17 105.32 108.87 100.27 96.81 94.18
  30 a 39 102.29 101.67 99.10 96.52 95.71 95.04 96.29 97.57 100.52 103.98
      Movemento natural da poboación: Nacidos vivos por residencia materna / Mortos por lugar de residencia (INE/IGE)
   Ano 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
  Nacidos 107 128 112 104 88 86 80 80 66 88 72 62 65 59 54 54 52 50 51 57 54 Movemento natural da poboación.
  Mortos 99 117 127 102 106 89 112 95 100 101 128 120 126 122 106 101 121 111 125 121 118 Escritos en vermello os anos nos que o
   Ano 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 número de defuncións é superior ao de
  Nacidos 70 64 65 79 67 75 78 64 81 90 64 76 63 63 67 71 64 69 63 58 64 nacementos.
  Mortos 131 126 114 117 116 116 114 112 103 139 122 130 140 129 99 131 133 127 137 134 127


         Número de habitantes que teñen a idade CF (CF:
         Columna Fila); neste caso sinálanse os de 48 anos
         Remarcada en amarelo a idade que ten o maior  O índice de masculinidade está re-
         número de empadroados.         marcado en vermello cando igual
                             ou superior ao 105%.
   1   2   3   4   5   6   7