Page 9 - Matemáticas para bacharelato de adultos
P. 9

9
     Repaso de Funcións
                                           Prácticas                                   )
                                         )
                             )
     Neste caso, temos parellas numéricas tales como (165.1,62.6 , (167.6,64.9 , (170.2,67.6 , etc.
     É claro que cada elemento do primeiro conxunto está relacionado “dalgunha forma” co número co cal se estableceu a parella.
     Por exemplo, ao número 175.3 correspóndelle o 72.6 , aínda que non se saiba exactamente como o científico que construíu a
     táboa chegou á conclusión de que un adulto de 175.3 cm de altura deberá pesar 72.6 kg.
     Así pois, neste caso, a regra é simplemente a asociación dada pola táboa.
                                          
     •  O dominio da función é o conxunto  165.1,167.6,170.2,172.7,175.3,177.8,180.3,182.9 e o rango,imaxe ou recorrido é o
                           
       conxunto 62.6,64.9,67.6,69.9,72.6,75.8,78.5,81.6 .
     •  En lugar de usar a forma de táboa, a función podería escribirse como un conxunto de pares ordenados de números, como
       segue:
        f = (  165.1,62.6 ,  ) (170.2,67.6 ,    ) (175.3,72.6 ,    ) (180.3,78.5 ,    )
                                               ) (182.9,81.6
                         ) (172.7,69.9 ,
                                    ) (177.8,75.8 ,
              ) (167.6,64.9 ,
     2.2. A asociación establécese mediante un enunciado verbal
     Consideremos o seguinte enunciado literal: “ASOCIAR TODO ENTEIRO POSITIVO CO SEU INVERSO ADITIVO”.
     Algunhas das parellas de números do conxunto infinito que satisfacen este enunciado amósanse na seguinte táboa:
             Números naturais   1   2   3  4  85  97  105  658  …
             Inverso aditivo    –1  –2  –3  –4  –85  –97 –105 –658  …
     O proceso de emparellamento dos números enteiros positivos cos seus inversos aditivos é infinito. Neste caso, o dominio é o
     conxunto dos números enteiros positivos e o rango é o conxunto dos números enteiros negativos. A regra exprésase por medio
     da proposición verbal.
     Algunhas veces temos unha relación funcional tal que a regra non pode enunciarse facilmente polos métodos que temos visto.
     Consideremos o exemplo seguinte. Ao mandar por correo unha carta o correo cobra 31 céntimos por 40 gr. Ademais, debemos
     pagar 12 céntimos de complemento por calquera fracción de 20 gramos. Así pois, o peso de cartas que pesan 14, 25, 40 ou 1.25
     gramos é de 31 céntimos, e o custo de mandar un paquete que pese 41 gramos é de 43 céntimos. Neste caso, non é fácil enun-
     ciar unha regra cun enunciado sinxelo para a asociación, nin por unha ecuación corrente.
     Construímos unha táboa para uns cantos valores:
            Peso en gramos    20  30   40   50   60   70  80   90

            Importe en céntimos  31  31   31   43   43   55  55   67

                         Podemos ilustrar o exemplo anterior mediante o emprego dunha gráfica.
                         O inconveniente da táboa é que as cartas que pesan, por exemplo 55 gramos,
                         68 gramos, … non están representadas.
                         •  Que significado teñen os puntos representados na gráfica por círculos
                           brancos ou recheos?     2.3. A relación establécese por medio dunha gráfica
     A seguinte gráfica representa a relación entre a temperatura en Betanzos, mirada as horas que se indican, un día de estío:
                            Neste caso o dominio é o conxunto dos números naturais que nos dan
                            as horas de observación, e o rango é o conxunto dos valores numéri-
                            cos que representan a temperatura.
                            O nexo que une un elemento do dominio co correspondente elemento
                            do rango depende simplemente da lectura do termómetro nunha hora
                            particular.
                            A regra é a asociación que se ve na gráfica.
                            •  Cal é o dominio? e o rango?
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14