Page 7 - Matemáticas para bacharelato de adultos
P. 7

7
     Repaso de Funcións
                                           Prácticas     REPASO DE FUNCIÓNS

     Cando se analizan situacións reais vemos que os fenómenos que interveñen nelas están interrelacionados, dependendo uns dos
     outros. Por exemplo, a factura da auga depende dos metros cúbicos dela que gastamos; o prezo dun coche depende das presta-
     cións coas que ven dotado; o prezo do billete de avión depende do destino elixido.
     Moitas situacións poden ser descritas en matemáticas mediante o concepto de función.
     As calculadoras dan unha idea elemental dun tipo particular de funcións. Nas calculadoras aparecen unhas teclas especiais, con
                    1
     símbolos como x , ! n , x , cos ,  , log , x , …, que chamamos teclas funcionais para diferencialas das teclas numéricas.
                        2
                y
                    x
                                                 )
     Escribimos un número, 4 por exemplo, e ao pulsar a tecla x , obtemos o valor 2. Así o par de números (4,2 están “conecta-
                                     )
                                        )
     dos” pola tecla funcional x ; igualmente lles pasa aos pares de números (16,4 , (25,5 , …. Outros valores producen un erro
     na calculadora, por exemplo, escribindo o número 9− e premendo a tecla x , prodúcese un erro: o par ( 9, ?− ) non ten se-
     gundo elemento.
             2
     A tecla funcional x non produce erro en ningún caso —salvo que o resultado non poida ser representado co número de díxi-
                                        )
                                    )
                                      −
     tos que abarca a calculadora— e por iso tódolos pares de números ( ) , (2,4 , ( 5,25 , …. están “relacionados” pola tecla
                                1,1
      2
     x .
                                     )
                                           )
                                                     )
     Noutros ámbitos, tamén temos “conexións” de pares: (alumno , nº de expediente , (fillo , pai , (coche , nº de matrícula , etc.
     No que segue imos ver o concepto de función, e as súas propiedades.
     1. CONXUNTOS RELACIONADOS E FUNCIÓNS
     1.1. Relacións
     Moitas veces é útil a idea de par ordenado de obxectos. Vexamos os exemplos seguintes.
     •  Cada país do mundo pode relacionarse coa súa capital. En tódolos casos escribimos primeiro o país, seguido pola súa ca-
       pital, isto é, hai un orde definido na que escribimos as parellas:
                {(España , Madrid), (Estados Unidos , Washington), (Francia , París),
                 (Inglaterra, Londres), (Bélxica , Bruxelas), (Xapón , Tokío), etc.}
       Supoñamos que formamos unha parella ficticia (Lúa , Astro). A causa da orde en que temos escrita a parella, establece-
       mos que o país é a Lúa e a súa capital é Astro.
     •  Nun teatro, desígnase ás veces cada asento polo número de fila e o número de asento:
                        {(1,2), (4,6), (4,8), (11,5), etc.}
                                           )
                1,
       Neste caso, a parella ( ) 2 indica que é o segundo asento da primeira fila, e a parella (4,6 indica que estamos falando do
                                  )
       sexto asento da cuarta fila. Por outra parte, a parella numérica (6,4 indica o cuarto asento da sexta fila.
       Nótese que unha fila particular está asociada con máis dun asento.
     •  Os ocupantes dun edificio de pisos están clasificados segundo o andar no que está localizado o piso:
             {(1 , Xosé), (1 , Luís), (1 , Laura), (2 , Luísa), (2 , Carlos), (3 , David), (3 , Ana), etc.}
       Pode observarse que algúns andares están asociados con máis dun inquilino.
     •  Asociamos cada alumno dun instituto co grupo no que está inscrito:
             {(Luís , S1A), (Ana , BCT2A), (Xosé , BCT2A), (Luísa , BS1A), (Pepe , BA1A), etc.}
     Os exemplos anteriores ilustran o concepto dunha relación —ou correspondencia— matemática.

       Unha relación ou correspondencia é un conxunto de pares ordenados.
        •  O conxunto formado por tódolos primeiros elementos dos pares ordenados chámase dominio da relación (corres-
          pondencia), e tamén se lle chama dominio de definición.
        •  O conxunto formado por tódolos segundos elementos dos pares ordenados é o rango, codominio, recorrido ou
          imaxe da relación (ou correspondencia).
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12