Page 5 - Matemáticas para bacharelato de adultos
P. 5

5
     Análise. Capítulo I: Funcións
                                           Prácticas     ANÁLISE. CAPÍTULO I: FUNCIÓNS

     Repaso de Funcións .......................................................................................................................................................................................... 7
      1. Conxuntos relacionados e funcións ............................................................................................................................................................. 7
       1.1. Relacións ............................................................................................................................................................................................... 7
       1.2. Funcións ................................................................................................................................................................................................ 8
      2. Representación de funcións......................................................................................................................................................................... 8
       2.1. A asociación establécese mediante unha táboa de valores ................................................................................................................. 8
       2.2. A asociación establécese mediante un enunciado verbal ..................................................................................................................... 9
       2.3. A relación establécese por medio dunha gráfica .................................................................................................................................. 9
       2.4. A asociación establécese de forma analítica ...................................................................................................................................... 10
      3. Notación das funcións ................................................................................................................................................................................ 10
       3.1. Uso de calculadoras e software matemático ....................................................................................................................................... 11
      4. Dominios de definición de funcións............................................................................................................................................................ 12
       4.1. Casos característicos .......................................................................................................................................................................... 12
      5. Funcións e gráficas .................................................................................................................................................................................... 16
       5.1. Gráficas de funcións ............................................................................................................................................................................ 16
       5.2. Gráficas de funcións e relacións ......................................................................................................................................................... 20
       5.3. Gráficas de funcións lineais: ( ) x = mx n ................................................................................................................................ 21
                        +
                   f
                       )
       5.4. Gráfica de funcións da forma f = (  , x y y = ax 2 , , a x , a   0 ............................................................................................. 22
                       )
       5.5. Gráfica de funcións da forma f = (  , x y y = ax + bx c a b , a   0 ..................................................................... 23
                              , , , , c x
                           2
                             +
       5.6. Propiedades das funcións e das gráficas............................................................................................................................................ 24
       5.7. Desprazamento en gráficas: funcións trasladadas ............................................................................................................................. 26
       5.8. Dilatación en función dos eixes ........................................................................................................................................................... 29
       5.9. Funcións pares e impares. Funcións simétricas ................................................................................................................................. 30
       5.10. Gráficas que non son curvas continuas ............................................................................................................................................ 33
       5.11. Funcións periódicas .......................................................................................................................................................................... 34
       5.12. Funcións con valor absoluto na súa definición .................................................................................................................................. 35
       5.13. Uns exemplos de funcións ................................................................................................................................................................ 36
      6. Operacións con funcións............................................................................................................................................................................ 37
      7. Traballo descoidado ................................................................................................................................................................................... 41
      8. Composición de funcións e funcións inversas/recíprocas ......................................................................................................................... 42
       8.1. Composición de funcións .................................................................................................................................................................... 42
       8.2. Funcións inversas ou recíprocas ......................................................................................................................................................... 42
       8.3. Funcións un a un ................................................................................................................................................................................. 43
      9. Funcións especialmente importantes......................................................................................................................................................... 48
       9.1. Función exponencial ........................................................................................................................................................................... 48
       9.2. Funcións logarítmicas ......................................................................................................................................................................... 50
       9.3. Funcións trigonométricas ou circulares ............................................................................................................................................... 52
      10. Construcción de funcións ......................................................................................................................................................................... 55
       10.1. Interpolación ...................................................................................................................................................................................... 55
       10.2. Outros casos ..................................................................................................................................................................................... 57
     Límites de funcións ......................................................................................................................................................................................... 61
      1. Idea intuitiva ............................................................................................................................................................................................... 61
       1.1. Cando x → x ................................................................................................................................................................................... 61
              0
       1.2. Cando x →  ................................................................................................................................................................................. 64
      2. Límite finito dunha función ......................................................................................................................................................................... 65
       2.1. Límites laterais .................................................................................................................................................................................... 65
       2.2. Propiedades dos límites ...................................................................................................................................................................... 65
       2.3. Operacións con límites finitos ............................................................................................................................................................. 66
       2.4. Límites infinitos .................................................................................................................................................................................... 67
       2.5. Indeterminacións ................................................................................................................................................................................. 70
       2.6. Casos particulares cando x →+ ................................................................................................................................................... 74
       2.7. Límites cando x → − ..................................................................................................................................................................... 78
       2.8. Infinitésimos ........................................................................................................................................................................................ 81
       2.9. Traballo descoidado ............................................................................................................................................................................ 81
      3. Asíntotas .................................................................................................................................................................................................... 82
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10