Page 3 - Matemáticas para bacharelato de adultos
P. 3

3
     Prácticas para resolver problemas
                                           Prácticas     TÁBOA DE CONTIDOS

     Capítulo I: Funcións ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5
     Capítulo II: Cálculo Diferenzal ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 105
        Prácticas xerais. Problemas de repaso ---------------------------------------------------------------------------------------------- 170
     Capítulo III: Cálculo Integral --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 207
        Prácticas xerais. Problemas de repaso ---------------------------------------------------------------------------------------------- 275
     Capítulo IV: Problemas de exames --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 293

     Capítulo V: Cuestións, exercicios e problemas ------------------------------------------------------------------------------------------- 335


                 MATEMÁTICAS APLICADAS ÁS CIENCIAS SOCIAIS II. 2º DE BACHARELATO
                                                    Competen-
      Obxectivos     Contidos        Criterios de avaliación  Estándares de aprendizaxe  cias clave
                           BLOQUE: ANÁLISE
     i    B3.1. Continuidade: tipos. Estudo da continui- B3.1. Analizar e interpretar fenómenos habi- MACS2B3.1.1. Modeliza con axuda de fun- CMCCT
         dade en funcións elementais e definidas a ana- tuais das ciencias sociais de xeito obxectivo  cións problemas formulados nas ciencias so-
         cos.             traducindo a información á linguaxe das fun- ciais e descríbeos mediante o estudo da conti-
                        cións, e describilo mediante o estudo cualitati- nuidade, tendencias, ramas infinitas, corte cos
                        vo e cuantitativo das súas propiedades máis  eixes, etc.
                        características.      MACS2B3.1.2. Calcula as asíntotas de fun- CMCCT
                                      cións sinxelas racionais, exponenciais e logarít-
                                      micas.
                                      MACS2B3.1.3. Estuda a continuidade nun pun- CMCCT
                                      to dunha función elemental ou definida a ana-
                                      cos utilizando o concepto de límite.
     i    B3.2. Aplicacións das derivadas ao estudo de B3.2. Utilizar o cálculo de derivadas para obter MACS2B3.2.1. Representa funcións e obtén a CMCCT
         funcións polinómicas, racionais e irracionais  conclusións acerca do comportamento dunha expresión alxébrica a partir de datos relativos
         sinxelas, exponenciais e logarítmicas.  función, para resolver problemas de optimiza- ás súas propiedades locais ou globais, e extrae
         B3.3. Problemas de optimización relacionados ción extraídos de situacións reais de carácter  conclusións en problemas derivados de situa-
         coas ciencias sociais e a economía.  económico ou social e extraer conclusións do cións reais.
         B3.4. Estudo e representación gráfica de fun- fenómeno analizado.  MACS2B3.2.2. Formula problemas de optimi- CMCCT
         cións polinómicas, racionais, irracionais, expó-     zación sobre fenómenos relacionados coas
         nenciais e logarítmicas sinxelas a partir das      ciencias sociais, resólveos e interpreta o resul-
         súas propiedades locais e globais.            tado obtido dentro do contexto.
     i    B3.5. Concepto de primitiva. Integral indefinida. B3.3. Aplicar o cálculo de integrais na medida MACS2B3.3.1. Aplica a regra de Barrow ao  CMCCT
         Cálculo de primitivas: propiedades básicas. In- de áreas de rexións planas limitadas por rectas cálculo de integrais definidas de funcións ele-
         tegrais inmediatas.     e curvas sinxelas que sexan doadamente re- mentais inmediatas.
         B3.6. Cálculo de áreas: integral definida. Regra presentables, utilizando técnicas de integración  MACS2B3.3.2. Aplica o concepto de integral  CMCCT
         de Barrow.          inmediata.         definida para calcular a área de recintos planos
                                      delimitados por unha ou dúas curvas.
   1   2   3   4   5   6   7   8