Page 10 - Matemáticas para bacharelato de adultos
P. 10

10
                                               3. Notación das funcións
                Prácticas


     2.4. A asociación establécese de forma analítica
     A asociación faise cunha fórmula tal como y = 3x + 2 e é unha función que pode escribirse como segue:

                                      )
                  )
              f = (  , x y y = 3x + 2,  e  son números reais   f = (  , x y y = 3x + 2, , x y  
                       x y
                                   )
                                           )
                                −
                                  −
     Algúns pares do número infinito de elementos deste conxunto son ( 2, 4 ,   1 7  ,  , (2.5,9.5 .
                                     2 2 
     O segundo elemento de cada parella ordenada pode atoparse substituíndo x na fórmula. Por exemplo, se x = 10 , o valor de y
            
             + =
     asociado é 32 ( 3 10 2 32 ). Os elementos do dominio son os valores de x e os do rango son os valores correspondentes de
     y . Neste caso, a regra exprésase por unha fórmula.
                             7
     O conxunto asociado a unha fórmula como a seguinte y =  define unha función tal que o dominio é o conxunto dos nú-
                             x − 3
                           7
                                             3
     meros reais  excluído o número 3. Nótese que y =  non ten significado cando a variable x = .
                           x − 3
       Se a fórmula define unha función tal que o dominio non está establecido explicitamente, entenderemos que o dominio
        será o maior subconxunto posible do conxunto dos números reais que permitan a “existencia” da fórmula.
     3. NOTACIÓN DAS FUNCIÓNS
     Usamos moitas veces letras como nomes de números. Dunha maneira semellante para nomear as funcións tamén usamos letras.
                                           f
     Se f é unha función dada, e x é un elemento do seu dominio de definición, designamos por ( ) x o valor de f que corres-

     ponde a x . O símbolo ( ) x lese « f de x », e o número ( ) x chámase valor de f en x . Debe notarse que ( ) x non sig-
                                                  f
               f
                             f
     nifica f veces x .
     A notación da función úsase para describir un método de asociación dunha maneira sinxela e directa. Se queremos, por exem-
     plo, describir a función f : “a cada número real x asociámoslle o número real 3x − ” escribimos:
                                       2
                             )
                         f = (  , x y y = 3x − 2, x  
     ou o que é equivalente:
                            f x = ( ) 3x − 2
                                                   )
                            3
     Entón ( ) 4 significa que o número 4 está asociado con ( ) 4 − , é dicir, 10. A parella numérica resultante (4,10 pertence a
                               2
        f
             1            1      1                 1 
                                                   −
                                     1
     f . Igualmente f    significa que asociamos con  o número 3   − 2 = − . A parella numérica resultante  , 1 per-
                                                    
             3            3      3                 3 
     tence a f .
       Normalmente, x recibe o nome de variable independente e y recibe o nome de variable dependente: “o valor de y
        depende do valor que tome x ”.
                                 ( )
                                        ( )
                                                     ( )
     Nos temos xa unha certa experiencia con funcións do tipo ( ) sen x , ( ) cos x , ( ) x = tan ( ) x , ( ) log x ,
                             f x =
                                                 f x =
                                    f x =
                                          f
     f x =  ( ) f   x , etcétera.
      ( ) ln x , ( ) x =
               2
                       )
     1. Dada a función definida por g = (  ,x y y = x − 2x − 5,  é un número real  ou tamén por ( ) x = x − 2x− , obtén
                                               2
                                            g
                         2
                              x
                                                  5
     g ( ) 1− , ( ) , (b − ) 2 , ( ) c− e ( 3g − ) .
                g
          3a
            g
         g
     Solución:
        ( ) 1 significa que asociamos 1 co número ( ) 1 −
                              ( ) 1 − , ou sexa, 2.
     •  g −            −      − 2 2 −  5     −
       A parella resultante ( 1, 2− − ) pertence a g .
     •  g ( ) significa que debemos asociar con 3a o número ( ) − 3a 2 2 3a − ( ) 5 , ao 9a − 2 6a − 5.
        3a
       A parella (3 ,9a a − 2 6a − ) 5 é un elemento de g .
                            2
                       2
                                  5
     •  g (b − ) 2 significa que asociamos b − con (b − ) 2 − ( 2 b − ) 2 − , ao sexa, b − 2 6b+ 3.
       A parella numérica resultante é (b − 2,b − 6b + ) 3 pertence a g .
                       2
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15