Page 9 - Matemáticas para bacharelato de adultos
P. 9

9
     Trigonometría. Introdución
                                           Prácticas



     3. CONCEPTOS PREVIOS. SUBSTRACCIÓN DE ÁNGULOS
       Se do ángulo AOC restamos o ángulo AOB tense o ángulo BOC . Isto indícase:
                      AOC −  AOB = BOC
        Para que a resta de ángulos sexa posible en tódolos casos é necesario ter en conta o ángulo
        de amplitude nula, é dicir, o ángulo que forma un raio consigo mesmo e as amplitudes ne-
        gativas susceptibles de ser representadas xeometricamente ao considerar os ángulos orien-
        tados.
        Así na anterior figura tense:
                            AOC + COB =  AOB
        En efecto: AOC − BOC = AOC + COB =  AOB
        •  Para interpretar as anteriores igualdades hai que ter en conta que a notación AOC representa un ángulo que ten
          por orixe AO e por extremo OC , sendo polo tanto, os ángulos sumandos da primeira igualdade de sentido con-
          trario, o primeiro positivo e o segundo negativo.
     4. CONCEPTOS PREVIOS. MULTIPLICACIÓN E DIVISIÓN DE ÁNGULOS

       Multiplicar o ángulo AOB da figura adxunta por un número, 5 por exemplo, é
        achar a suma de cinco ángulos iguais a AOB ; é dicir:
                      AOF = 5 AOB
        En xeral, se a é a amplitude dun ángulo, e n é un número natural calquera, será:
                    a n = a a a +  + a
                       +
                         +
                    
                        n sumandos
        Inversamente, terase:
                               AOF  a
                           AOB =     e  n = a
                               5   n
        Por conseguinte, todo ángulo pode dividirse en n partes iguais, sendo n un número enteiro calquera; esta división non
        sempre poderá facerse con regra e compás, senón só nalgúns casos.

     5. CONCEPTOS PREVIOS. MEDIDA DE ÁNGULOS
       Chámase razón de dous ángulos ao número abstracto polo que hai que multiplicar o segundo ángulo para obter o pri-
        meiro.
        •  A medida dun ángulo con respecto a outro que se toma por unidade, será a razón entre o ángulo que se mide e esa
          unidade de medida.

        Existen varias unidades de medida de ángulos:
        •  Unidades principais. Como unidades principais normalmente úsanse o xiro ou ángulo completo, o ángulo raso
          (que é a metade dun xiro), o cadrante ou ángulo recto (que é a metade do ángulo raso).
        •  Unidades secundarias. Como unidades secundarias úsanse frecuentemente os seguintes sistemas:
          — Sistema sexaxesimal.
          — Sistema centesimal.
          — Sistema mixto.
          — Medida en radiáns.


       Sistema sexaxesimal:
                    1                 1
        •  O grao sexaxesimal é a  parte do xiro, ou o que é equivalente,  parte do ángulo recto.
                    360                90
                     1                    1
        •  O minuto sexaxesimal é a  parte do grao. O segundo sexaxesimal, que é a  parte do minuto.
                     60                    60
        •  Notación. O grao sexaxesimal represéntase cun círculo elevado º. O minuto sexaxesimal denótase por unha comi-
          ña simple ' e o segundo sexaxesimal por unha dobre comiña ". Así 25 grados sexaxesimais, 12 minutos e 36 se-
          gundos represéntanse por 25º12'36".
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14