Page 7 - Matemáticas para bacharelato de adultos
P. 7

7
     Trigonometría. Introdución
                                           Prácticas       Ángulos adxacentes, rectos e oblicuos. Dous ángulos consecutivos dise que
        son adxacentes cando teñen os lados non comúns en liña recta.
        Exemplo son os ˆ m e ˆ n da figura adxunta.

                      •  Dous ángulos adxacentes forman un semiplano ou ángulo raso.
                      •  Cando os dous ángulos adxacentes son iguais, cada un deles recibe o nome de
                        ángulo recto.
                      Exemplo son os ˆ m e ˆ n da figura adxunta.

        •  Como consecuencia tense que un ángulo recto e a metade dun ángulo raso. Como
          todos os ángulos rasos son iguais, tamén tódolos ángulos rectos son iguais.
        •  Os ángulos rectos, nos debuxos, tamén se representan como se ve na figura ad-
          xunta, cun punto dentro do arco, ou substituíndo o arco por unha liña poligonal.
        •  Un ángulo oblicuo é calquera dos ángulos adxacentes desiguais.

        •  Os ángulos oblicuos poden ser agudos, cando son menores ca un recto e obtusos
          cando son maiores ca un recto. Na figura adxunta, ˆ m é oblicuo e ˆ n é agudo.

     2. CONCEPTOS PREVIOS. SUMA DE ÁNGULOS
     Na suma de ángulos temos:
       Suma de ángulos consecutivos. Chámase suma de dous ou máis ángulos consecutivos
        ao ángulo que ten por orixe a orixe do primeiro e por extremo o extremo do último. Así
        a suma dos ángulos AOB e BOD é o ángulo AOC e escríbese
                     AOC = AOB +  BOC
        Suma de dous ángulos calquera.
        Chámase suma de dous ou máis ángulos calquera a suma de
        dous o máis ángulos consecutivos iguais aos ángulos dados.
        Así temos que si:
              ' A OB = APQ , B 'OC = BRC
                        '
                '
               '
        o ángulo A 'OC é a suma dos ángulos AOQ e BRC e
        escríbese así:
                       ' A OC = ' ' A OB ' + ' B OC = APQ+ BRC
                                  '
     2.1. Ampliación do concepto de ángulo

       Para que a suma de ángulos sexa sempre posible é necesario admitir a exis-
        tencia de ángulos superiores a un xiro, é dicir, ángulos compostos dun án-
        gulo ordinario, que recibe o nome de determinación principal, máis un ou
        varios xiros completos.
        Unha idea desta ampliación ilústrase considerando que o ángulo é xerado
        por un dos seus lados xirando arredor do vértice e dando unha ou varias vol-
        tas, e ademais unha parte de volta, nun ou outro sentido.
     2.2. Propiedades da suma de ángulos
       •   A suma de ángulos ten as propiedades uniforme, conmutativa, asociativa, monótona e elemento neutro.
        •  Para falar de elemento neutro temos que admitir a existencia de ángulo nulo, cando as semirrectas que forma o
          ángulo coinciden. Represéntase por 0 .
          Entón AOB + 0 = AOB
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12