Page 6 - Matemáticas para bacharelato de adultos
P. 6

6
                                             1. Conceptos previos. Ángulos
                Prácticas


     1.1.4. Ángulos orientados
       Se supoñemos un observador posto de pé na parte superior do plano no que se atopa o ángulo
        AOB , de tal xeito que mirando cara o lado OA , entón queda á súa esquerda o lado OB , dise
        que o ángulo está orientado en sentido positivo; se o lado OB queda á dereita, o ángulo ten
        sentido contrario ou negativo.
        •  Os ángulos AOB e BOA teñen sentido contrario.
        •  Os ángulos nos que se elixe un sentido, é dicir, nos que hai un lado orixe e un lado extre-
          mo, chámanse ángulos orientados.
        •  O ángulo que forman o horario e o minuteiro dun reloxo na súa marcha ordinaria ten sentido negativo, e o que
          forman en sentido contrario á marcha ordinaria é positivo.

     1.1.5. Propiedades gráficas dos ángulos
       Das propiedades dos segmentos dedúcense as seguintes propiedades gráficas dos ángulos:
        •   Todo raio interior a un ángulo divídeo en dous ángulos que son partes do primeiro, sendo ese raio común aos
          dous.
        •   Dous raios interiores a un ángulo forman outro que é parte do primeiro.
        •   Nun ángulo existen dous sentidos, un oposto ao outro. Para determinalo basta elixir o lado que deba preceder ao
          outro.

     1.1.6. Igualdade de ángulos
       Dous ángulos son iguais cando poden colocarse un sobre o outro de xeito que coin-
        cidan os seus vértices e os seus lados. Se os ángulos AOB e ' ' 'A O B son iguais,
                           O
                            B
        escribirase AOB = ' ' 'A O B , ou AOB = A ' ' ' , ou ˆ m ˆ m = ' .        Na igualdade de ángulos distínguense a igualdade directa e a inversa.
        •  Dous ángulos son directamente iguais cando, ademais de ser iguais, teñen o
          mesmo sentido; son inversamente iguais cando, ademais de ser iguais, teñen
          sentido contrario.
        •  Unha e outra igualdade vense por superposición directa ou superposición in-
          versa.     1.1.7. Outros conceptos
       Ángulos consecutivos. Dous ángulos reciben o nome de consecutivos cando teñen o
        mesmo vértice e están situados a distinto lado dun lado común.
        Na figura anexa os ángulos ˆ m e o ˆ n son consecutivos.                          Tres ou máis ángulos son consecutivos cando cada un é consecutivo co
                          inmediato.
                          Un exemplo pode verse na figura anexa. Son consecutivos os ángulos ˆ m ,
                           ˆ n , ˆ o , ˆ p e ˆ q .
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11