Page 10 - Matemáticas para bacharelato de adultos
P. 10

10
                                         5. Conceptos previos. Medida de ángulos
                Prácticas


        Sistema mixto:
        Actualmente, e motivado fundamentalmente polo uso das calculadoras, téndense a expresar os ángulos en graos sexa-
        xesimais e fraccións decimais de grao sexaxesimal.
        Así 25º12'36" escríbese 25.21º .
        •  Para pasar de graos, minutos e segundos sexaxesimais ao sistema mixto, convertemos os minutos e os segundos
          en graos, e temos:
                  12º      36º
                12' =  = 0.2º ; 36" = = 0.01º → 25º12'36" = 25º 0.2º 0.01º 25.21º+ + =
                  60       3600
          O proceso inverso é similar:
                                              =
                              
                           =
                                =
                                     +
                                   =
                                          =
                                            
                     +
                   =
                25.21º 25º 0.21º → 0.21º 0.21 60' 12.6' 12' 0.6'; 0.6' 0.6 60" 36"
          entón tomando as partes enteiras temos:
                               =
                            25.21º 25º12'36"

        Medida en Radiáns:
        •  Radián é o ángulo central que subtende un arco que ten unha lonxitude igual ao radio.
        •  A equivalencia co sistema sexaxesimal, centesimal e mixto obtense a partir de proporcións análogas á anterior,
                              
                              2 r
          tendo en conta que un xiro completo equivale a  = 2 radiáns.
                              r
                           
                      360º   2 radiáns  2  radiáns  400 g
                                 
                               e         g
                      º x   y radiáns  x radiáns  y

        Sistema centesimal:
                    1                 1
        •  O grao centesimal é a  parte do xiro, ou o que é equivalente,  parte do ángulo recto.
                   400                100
                     1                    1
        •  O minuto centesimal é a  parte do grao. O segundo centesimal, que é a  parte do minuto.
                    100                   100
                              g
                                                     m
        •  Notación. O grao centesimal represéntase por un  á altura dos expoñentes; os minutos centesimais por un  á al-
                                c
          tura do expoñente, e os segundos centesimais, por un  á altura dos expoñentes. Así, 12 graos centesimais, 23 mi-
                           s
                        g
                          m
          nutos e 14 segundos escríbense: 12 23 14 .
        •  Para calcular a equivalencia de medidas tense unha proporción directa:
                              360º  400 g
                                   g
                              º x   y
     1. Se dicimos que un ángulo (ou un arco) mide 1.5 radiáns, ¿ese ángulo é maior, menor ou igual ca un recto? Razoa a con-
     testación sen efectuar os cálculos.
     Solución:
          3    3 
     Como 1.5 =  e como    entón o ángulo de 1.5 radiáns é menor que un ángulo recto.
          2    2 2
     2. Cantos segundos ten un radián?
     Solución:
          360º
                           
                                  +
                             
                              +
                                
     1 radián =  = 57º17'44"  por tanto 1 radián = 57 60 60 17 60 44 = 206264" .
          2
     3. Calcula o valor de 3 radiáns expresado en graos, minutos e segundos sexaxesimais. Razoa o proceso da súa obtención.
     Solución:
     360º  = 1 radián; 3 radiáns =  540º = 171º53'14.42" .
      2           
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15