Page 2 - Galicia_IRPF_2019
P. 2

Estatística dos declarantes do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas por municipios (EDM).
    Contén unha aproximación á Renda bruta    e a Renda dispoñible  dos declarantes de IRPF. Renda bruta
    e Renda dispoñible pretenden ser unha aproximación aos conceptos económicos que se entenden
    detrás destes términos:
     Renda Bruta é a información da renda agregada antes de impostos dos declarantes, sen reducións
     fiscais e con inclusión da renda exenta, para configurar un concepto atemporal e independente       da
     normativa tributaria que resulte de aplicación en cada un dos exercicios fiscais.
     Renda Dispoñible é a Renda bruta logo de impostos, considerando estes en sentido amplo ao integrar
     a parte das cotizaciones sociais do traballo por conta allea e a cota resultante da declaración.
    A explotación estatística de rexistros administrativos obtense, neste caso, do modelo 100 da declaración
    do imposto sobre a renda das persoas físicas, complementado con información procedente do modelo
    190 para a obtención das rendas exentas dos declarantes do imposto.
    Mediante a clasificación por tamaño dos municipios a partir dos datos oficiais de poboación,
    proporcionados polo Instituto Nacional de Estatística, referidos ao Territorio de Réxime Fiscal Común,
    (TRFC), poderanse inferir as características máis importantes nos perfís de declarantes do imposto
    segundo a dimensión do municipio de residencia e localización xeográfica dos mesmos. Cada municipio
    constrúese coa poboación cuxo domicilio fiscal se atope situado no seu ámbito territorial no ano de
    devengo do imposto sobre a renda das persoas físicas ao que se refiren os datos.

    Cambios introducidos nas definicións de renda bruta e dispoñible na estatística de IRPF por
    municipios
    A publicación da edición da Estatística de declarantes de IRPF por municipios para o ano 2014 puxo de
    manifesto que a existencia dalgunhas partidas con rendas negativas pode repercutir de forma
    significativa no cálculo da renda bruta/dispoñible municipal. Dado que o obxectivo é obter unha
    magnitude de renda que aproxime o nivel de liquidez dispoñible dos declarantes para afrontar os seus
    gastos de consumo e de investimento, non resulta adecuado incluír en devandita definición rendas
    negativas (nalgúns casos de elevado importe) que sesguen á baixa a renda media do municipio ao que
                 e
    pertencen. Ademais cab sinalar que, desde un punto de vista estatístico, os valores negativos suscitan
    problemas no cálculo idóneo dos distintos índices de desigualdade comúns nas análises sobre aspectos
    redistributivos.
    Para que os resultados non se vexan afectados polo distinto tratamento das rendas negativas no imposto
    e poder configurar unha magnitude de renda bruta ligada fielmente ao periodo correcto de xeración da
    renda, na Estatística de IRPF por Municipios optouse por integrar na definición de renda bruta de cada
    declarante só aquelas partidas da súa declaración que presenten signo positivo. É dicir, non se permite
                   a
    que ningunha  compoñente d renda sexa negativo, e só se inclúen rendas negativas se se compensan
    con positivas da mesma natureza e o resultado final é positivo (exemplo: se un contribuínte declara
    perdas nunha actividade en estimación directa que se compensan con beneficios maiores declarados
    noutras actividades do mesmo réxime).
    En concreto, os cambios que afectan á cuantificación dos compoñentes de renda e da propia Renda
    Bruta e Dispoñible, son:
    — Cada compoñente de renda acoútase a cero.
    — O mesmo sucede coa renda dispoñible suxeita (que se fai cero cando se obtén un valor negativo pola
    minoración da cota do imposto e das cotizaciones sociais).
    — As compensacións de períodos anteriores das gananzas patrimoniais non minoran as gananzas
    patrimoniais netas do exercicio.
    — No concepto doutras rendas eliminouse a imputación por segundas vivendas a disposición dos
    titulares.
    A razón para estes cambios é o intento de axustarse ás definicións internacionais de renda dos fogares
    cuxo obxectivo principal é conseguir unha medida dos ingresos habituais xerados dos que dispoñen as
    familias para afrontar o gasto corrente. No caso das estatísticas con orixe na información fiscal, a
    consecución deste obxectivo está limitada pola forma na que se obtén a información, isto é, a través dos
    modelos de declaración fiscal cuxo obxectivo non é estatístico senón de xestión dos impostos.
    A fin de recoller as modificacións descritas anteriormente e para garantir a total comparabilidad coas
    cifras do exercicio 2014, volvéronse a publicar as estimacións do ano 2013 adaptadas aos cambios aquí
    descritos.
   Orixe dos datos:
   https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/datosabiertos/catalogo/hacienda/Estadistica_de_los_dec
   larantes_del_IRPF_por_municipios.shtml
   1   2   3   4   5   6   7